AV女主被虐最惨的番号

AV女主被虐最惨的番号

夫官料亦多系草根木皮,又何分草药之非官料,而官料之非草药乎?不过一补一泻。

惟是血为火迫,变成燥症,则当重加熟地,以润其燥,丹山两味,固可不必,而亦非宜矣。如木香,如官桂,如细辛,如浓朴,以至乌药、香附、莪术、三棱之类,治气可也,治血亦可也。

如险证透发不起者,服之即起。经云∶五味阴阳之用,辛甘发散为阳,酸苦涌泄为阴,淡味渗泄为阳,咸味涌泄为阴,六者或收、或散、或缓、或急、或燥、或润、或软、或坚,随所利而行之。

肺气主皮毛,脾气主肌肉,心气通血脉,肝气主筋,肾气主骨。今市肆者,乃柴枝也。

)如此分别,则为阴为阳,谁实谁虚,显然可见,更何似阴似阳之疑,以致重阴重阳之误,贻人夭殃耶?今时有用凉药而恐其太凉,用热药而恐其太热,是止知药之寒热,而不知病之邪正虚实也。

后人不参究上古圣经,不明天地阴阳之化运,有以逢辰则化之说者,有以制克则化之说者,此皆技术家之迂论也。 若游行之气,不应属一腑而有经穴矣。

Leave a Reply