No703嫩模黎安雅私房紫色蕾丝睡衣风情撩人写真33P黎安雅头条女神

No703嫩模黎安雅私房紫色蕾丝睡衣风情撩人写真33P黎安雅头条女神

兼而言之,寒气犯于心、脾、胃三经,俱能为噫也。今人有神疲劳倦而为欠者,即阳不胜阴之候。

元阳大亏,病本在肾,肾脉上挟舌本,下走足心,故为是病。其寒也,不从外,皆从内也。

嗜卧者多阴少阳,精神匮也。热则疾之,气至速也。

 色微苍,肝之色也,足厥阴脉循喉咙之后,上入颃颡,故嗌干也。 胀闭则升降难,不得息则气道滞,故为噫为呕,呕则气逆于上,中,故为上下不通。

古人积日成月,积月成岁,乃不易之至理。湿邪重浊,声必低平,壅塞不宣,古谓如从瓮中作声者然。

 漏病者,二阴不禁,凡水谷精血之类皆是也。隔则闭绝,上下不通,则暴忧之病也。

Leave a Reply