No3551嫩模kelly凯莉私房黑色情趣内衣露豪乳胶带遮点极致诱惑写真37P凯莉秀人网

No3551嫩模kelly凯莉私房黑色情趣内衣露豪乳胶带遮点极致诱惑写真37P凯莉秀人网

下利里病,而得浮数表脉,故曰:脉反浮数也。李□曰:经云:沉,潜水蓄是也。

营变五色,蠕蠕然动,主病在脉者,以营行血脉也。寸口,积在胸中;微出寸口,积在喉中;关上,积在脐傍;上关上,积在心下;微下关,积在少腹;尺中,积在气冲;脉出左,积在左;脉出右,积在右;脉两出,积在中央;各以其部<目录>卷三\藏府经络先后第一<篇名>惊悸吐衄下血胸满瘀血第十二病人面无血色,无寒热,脉「浮」〔沉〕弦者,衄;脉「沉」〔浮〕弱,手按之绝者脉沉当是「脉浮」,脉浮当是「脉沉」,文义始属,当改之。

 沉浊晦暗,内久而重。妇人中风七、八日,续来寒热,发作有时,经水适断,此为热入血室,其血必结,故使如疟状,发作有时,小柴胡汤主之。

程林曰:按「欲」字,乃吐而未吐之义。吐长收缓名吐舌,皆是心经有热成,面红烦渴溺涩赤,泻心导赤服即宁。

凡饮病得脉浮而细滑者,为痰饮,初病水邪未深之诊也。脾主五味,凡病者喜味、恶味,皆主于脾,此统而言之也。

阳明病,下血,□语者,此为热入血室,但头热汗出,当刺期门,随其实而泻之,濈详见『伤寒论·阳明篇』内,不复释。妇人乳中虚,烦乱,呕逆,安中益气,竹皮大丸主之。

Leave a Reply